تست های تعیین درصد خلوص

سنجش خلوص بروسین  (Brucine)

فرمول شیمیایی : C23H26N2O4 + 2H2O

جرم مولی : 430.32

مشخصات : کریستال های کوچک سفید که به سختی در آب سرد حل می شود اما در آب جوش بسیار آسانتر حل می شود. بروسین به راحتی در الکل 85 درصد و کلروفرم حل می گردد . محلول آبی این ماده در حضور کاغذ لیتموس از خود خاصیت قلیایی نشان می دهد ، در 100 درجه سانتی گراد خشک شده و در 178 درجه سانتی گراد ذوب می شود .

اکسید جیوه ، قرمز و زرد

فرمول شیمیایی : HgO

جرم مولی : 216

مشخصات : پودر سنگین قرمز مایل به زرد و یا پودر زرد رنگ که به راحتی در اسید هیدروکلریک یا اسید نیتریک رقیق حل می شود و محلولی شفاف ایجاد می کند .

آهن آمونیوم سولفات به صورت کریستال های اکتاهدارال و به رنگ بنفش با فرمول شیمیایی FeNH4(SO4)2 موجود می باشد. آهن آمونیوم سولفات به راحتی در 2 پارت از آب حل می شود اما در الکل نامحلول است. محلول این ترکیب خاصیت اسیدی دارد و هنگام کار با آن باید از دستکش و سایر لوازم ایمنی استفاده نمود. ترکیب فوق می تواند دارای ناخالصی هایی  مانند کلرید ها، روی، مس و... باشد که سبب ایجاد خطا در آزمایش شوند. در نتیجه برای سنجش میزان خلوص آن و شناسایی ناخالصی های موجود تست های شناسایی زیر را انجام می دهند.

پتاسیم اگزالات

فرمول شیمیایی : K2C2O

جرم مولی : 184.308 گرم بر مول

این ماده به شکل بلورهای اورومبیک است ، در سه قسمت از آب حل می شود و محلول آبی آن نسبت به کاغد لیتموس خنثی است .