فروش مواد شیمیایی صنعتی


 


هیدروفلوئوریک اسید

 .

 .

فروش هیدروفلوئوریک اسید


اسید اگزالیک

 .

 .

فروش اسید اگزالیکنیتریت سدیم

 .

 .

فروش نیتریت سدیماستات سدیم

 .

 .

فروش استات سدیمهیدرو سولفید سدیم

 .

 .

فروش هیدرو سولفید سدیمسدیم تری پلی فسفات

 .

 .

فروش سدیم تری پلی فسفاتتری سدیم فسفات

 .

 .

فروش تری سدیم فسفاتسدیم تیوسیانات

 .

 .

فروش سدیم تیوسیاناتدی سدیم فسفات

.

.

فروش دی سدیم فسفاتمونو سدیم فسفات

 .

 .

فروش مونو سدیم فسفاتسدیم هگزا متا فسفات

.

.

فروش سدیم هگزا متا فسفاتسولفات کبالت

.

.

فروش سولفات کبالتسولفات منگنز

.

.

فروش سولفات منگنزسولفات منیزیم

.

.

فروش سولفات منیزیمآب اکسیژنه

.

.

فروش آب اکسیژنهکلسیم کلرید

.

.

فروش کلسیم کلریدمرکاپتوبنزو تیازول

.

.

فروش مرکاپتوبنزوتیازولاسید بوریک

.

.

فروش اسید بوریکاسید فرمیک

.

.

فروش اسید فورمیکاسید سولفامیک

.

.

فروش اسید سولفامیکهیدرو اکسید پتاسیم

.

.

فروش هیدرو اکسید پتاسیمپتاسیم پرمنگنات

.

.

فروش پتاسیم پرمنگناتخاک رنگبر

.

.

فروش خاک رنگبر

کربنات پتاسیم

کربنات پتاسیم

.

.

فروش کربنات پتاسیم

 


نیترات نقره

.

.

فروش نیترات نقره

 


کلرید روی

.

.

 

 

بی کربنات سدیم

بی کربنات سدیم

.

.