سوربیتول:

 

سوربیتول با فرمول شیمیایی 6O14H6C، یک الکل قندی است که در بدن انسان به آرامی متابولیزه می شود. این را می توان با کاهش گلوکز، تغییر گروه آلدهید به یک گروه هیدروکسیل بدست آورد. بیشترین مقدار سوربیتول از شربت ذرت ساخته شده است، اما همچنین در سیب، گلابی، هلو و آلو یافت می شود. سوربیتول توسط سوربیتول- 6-فسفات دهیدروژناز سنتز شده است و توسط سوکسیناد دهیدروژناز و سوربیتولدیدروژناز به فروکتوز تبدیل می شود. سوکسینات دهیدروژناز یک مجموعه آنزیمی است که در چرخه اسید سیتریک شرکت می کند.
Image result for Sorbitol

این ماده به عنوان یک جایگزین برای شکر در تعدادی از غذاها، از جمله غذاهای کم کالری و بدون قند، و همچنین محصولات دارویی و بهداشت دهان و دندان، مانند آدامس استفاده می شود.

مونو ساکارید چیست؟ مونو ساکارید جز ساده ترین کربوهیدرات ها هستند  که به قندهای ساده نیز معروف هستند و میتوانند با پیوند گلیکوزیدی به یکدیگر متصل شده و سایر قندهای دیگر را تشکیل دهند. لازم به ذکر است که این مواد به سایر کربوهیدرات های دیگر تجزیه نمیشود.


مونوساکاریدها خود شامل آلدوزها و کتوزها میباشد
الدوز به ترکیباتی گفته میشود که دارای گروه آلدئیدی هستند مانند: گلیسر الدئید و گلوکوز
کتوز به ترکیباتی گفته میشود که دارای گروه کتونی بوده مانند دی هیدروکسی استون و فروکتوز


انواع کربوهیدرات ها :
کربوهیدرات ها در دو دسته ساده و پیچیده تقسیم ینده میشوند و تفاوتی که این دو گروه نسبت به یکدیگر دارند به ساختار شیمیایی ، سرعت جذب و هضم آن ها بستگی دارد.
به طور کلی سرعت جذب و هضم کربوهیدرات های ساده سریعتر از کربوهیدرات های پیچیده اتفاق می افتد.
کربوهیدرات های ساده شامل مونوساکریدها، دی ساکارید ها ، الیگوساکارید ها وکربوهیدارت های پیچیده شامل پلی ساکارید ها میباشند
از بین ساده ترین کربوهیدرات ها گلوکز ساده ترین مونو ساکارید شناخته شده است

گلوکز و سایر قند های ساده دارای ساختارهای حلقه ای زیر هستند
:


منابع پروتئین:

پروتئین در انواع مواد غذایی موجود است و پروتئین دارای دو نوع حیوانی و گیاهی  است.

در زیر پزوتئین حیوانی را از جمله پنیر و کازئین  را بررسی میکنیم

اندازه گیری تاثیر  پروتئین به وسیله کیفیت و هضم آن انجام شده است.که کیفیت آن برمیگردد به توانایی آمینو اسیدهایی که در دسترس هستند و هضم شدن به وسیله بهترین مقدار پروتئین مصرفی اندازه گیری میشود.

به طور معمول ، منابع پروتئین حیوانی بعنوان یک رژیم کامل از پروتئین شناخته میشودیعنی این پروتئین ها  شامل تمامی آمینو اسیدهای ضروری مورد استفاده بدن میباشند.