یکی از کاربردهای اصلی دی اتانول آمین در تولید مواد شیمیایی کشاورزی خصوصا علف کش هاست. به این صورت که دی اتانول آمین ماده خام اصلی در تولید گلیفسات است و گلیفسات یکی از رایج ترین علف کش هایی است که برای از بین بردن علف هرز در سراسر دنیا استفاده می شود. نیاز روز افزون صنعت کشاورزی به گلیفسات از جمله عوامل تاثیر گذار در تولید دی اتانول آمین است.