آب تصفیه نشده ،بسته به منبع آن،کم و بیش آلوده است.تصفیه آب(جهت آب آشامیدنی) از مراحل زیر تشکیل می شود :