پتاسیم کربنات یک پودر سفید رنگ و دانه ای شکل است که در آب دارای انحلال پذیری ولی در الکل ها حل نمی شود.

منیزیم کلرید 6 آبه با فرمول شیمیایی MgCl2.6H2O  و جرم مولکولی203.35 g/mol سفید رنگ است و انحلال پذیری بالایی در آب دارد به طوری که 0.6 گرم از این ماده در آب سرد و 0.3 گرم از آن در آب گرم حل می گردد. در نتیجه انحلال پذیری منیزیم کلرید در آب گرم بیشتر از آب سرد است.

مس سولفات به صورت بدون آب  دارای وزن مولکولی 159.609 g/mol و فرمول شیمیایی CuSO4 است. معروف ترین هیدراتی که مس سولفات می تواند تشکیل دهد فرم 5 آبه ی آن است. مس سولفات 5 آبه ماده ای شیمیایی با فرمول CuSO4.5H2O و وزن مولکولی 249.74 g/mol می باشد.

آمونیوم فسفات

پودری کریستالی سفید رنگ

محلول آبی این ماده در حضور شناساگر کاغذ لیتموس خواص بازی از خود نشان می دهد.