سنجش خلوص باریم کلرید

فرمول شیمیایی : BaCl2 + 2H2O

جرم مولی : 244.33 گرم بر مول

این ماده به شکل کریستال های بی رنگ بوده ، در 2.5 قسمت از آب سرد و در 1.5 قسمت از آب داغ حل می شود. در الکل کامل (اتانول و ...) نامحلول است و محلول آبی آن در برابر کاغذ لیتموس خنثی است.

کلرید قلع در دو شکل جامد آبدار و محلول مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به تست های لازم جهت سنجش خلوص هر دو فرم موجود از این ماده می پردازیم. 

 

کلرید قلع (استانو کلرید)

SnCl2 + 2H2O: فرمول شیمیایی

جرم مولی : 225.93 گرم

کریستال بی رنگ که کاملا در الکل و آب اسیدی شده با هیدروکلریک اسید قابل حل است.

سنجش خلوص اکسید مس

فرمول شیمیایی : CuO

جرم مولی: 79.6

استات سرب

فرمول شیمیایی : Pb(C2H3O2)2 + 3H2O

جرم مولی: 378.99 گرم