اسید سولفوریک غلیظ:

مایعی بی رنگ و روشن دارای وزن مخصوص 1.84 می باشد و دارای 95 الی 96 درصد از H2SO4 است.

از تست های شناسایی زیر برای سنجش خلوص این محصول کمک می گیرند:

محلول آب آمونیاک

NH3 + H2O  

جرم مولکولی آمونیاک: 17.06

محلول آبی گاز آمونیاک یک مایع روشن و بدون رنگ است که چگالی ویژه آن با افزایش میزان آمونیاک محلول کاهش پیدا میکند.

پتاسیم کربنات یک پودر سفید رنگ و دانه ای شکل است که در آب دارای انحلال پذیری ولی در الکل ها حل نمی شود.

منیزیم کلرید 6 آبه با فرمول شیمیایی MgCl2.6H2O  و جرم مولکولی203.35 g/mol سفید رنگ است و انحلال پذیری بالایی در آب دارد به طوری که 0.6 گرم از این ماده در آب سرد و 0.3 گرم از آن در آب گرم حل می گردد. در نتیجه انحلال پذیری منیزیم کلرید در آب گرم بیشتر از آب سرد است.