سنجش خلوص اکسید مس

فرمول شیمیایی : CuO

جرم مولی: 79.6

استات سرب

فرمول شیمیایی : Pb(C2H3O2)2 + 3H2O

جرم مولی: 378.99 گرم

آلومینیوم اکسید خالص دارای پودرهای بسیار بزرگ سفید است. این ماده جاذب رطوبت است و برای تعیین میزان جذب تانین مورد استفاده قرار می گیرد. در زیر میکروسکوپ هنگامی که بین 30 تا 60 برابر بزرگنمایی شود، تا حدودی شفاف و به صورت توده های روی هم جمع شده شبیه به بافت سبزیجات مشاهده می شود.

سدیم فسفات دارای کریستال هایی بی رنگ و به حالت شفاف در هوای خشک،و درای حلالیت نسبی در آب است.این محلول معرف یا شناساگر کاغذ لیتموس را به رنگ محلول های بازی نشان می دهد.