آمونیوم فلوراید

فرمول شیمیایی : NH4F

جرم مولی: 37.07

اکسید آنتیموان

فرمول شیمیایی : Sb2O3

جرم مولی :288.4

پودری سفید ، نامحلول در آب ، اما قابل حل در هیدروکلریک اسید ، تارتاریک اسید ، بی تارتارات های قلیایی و محلول های پتاسیم یا سدیم هیدروکسید . این ماده نسبت به قابل لیتموس خنثی است .

سنجش خلوص باریم کلرید

فرمول شیمیایی : BaCl2 + 2H2O

جرم مولی : 244.33 گرم بر مول

این ماده به شکل کریستال های بی رنگ بوده ، در 2.5 قسمت از آب سرد و در 1.5 قسمت از آب داغ حل می شود. در الکل کامل (اتانول و ...) نامحلول است و محلول آبی آن در برابر کاغذ لیتموس خنثی است.

کلرید قلع در دو شکل جامد آبدار و محلول مورد استفاده قرار می گیرد. در این مقاله به تست های لازم جهت سنجش خلوص هر دو فرم موجود از این ماده می پردازیم. 

 

کلرید قلع (استانو کلرید)

SnCl2 + 2H2O: فرمول شیمیایی

جرم مولی : 225.93 گرم

کریستال بی رنگ که کاملا در الکل و آب اسیدی شده با هیدروکلریک اسید قابل حل است.