منیزیم اکسید

فرمول شیمیایی : MgO

جرم مولکولی: 40.36 

مشخصات : پودر سفید که تقریبا در آب نامحلول است .

هیدروکسیل آمین هیدروکلراید

 

کریستال های خشک و بدون رنگ که در یک قسمت آب و 15 قسمت از الکل حل می شود . همچنین در گلیسیرین نیز قابلیت حل شدن دارد و محلول آبی آن در حضور کاغذ لیتموس از خود قابلیت اسیدی نشان می دهد .

آمونیوم کربنات

فرمول شیمیایی : NH4)HCO3.(NH4)NH2CO2)

آمونیوم کربنات عموما به مخلوطی از آمونیوم بی کربنات و کاربامات گفته می شود . مخلوط این دو ماده جرمی کریستالی ، سفید و نیمه شفاف تشکیل می دهد که سریعا مات شده و بوی آمونیاک از خود تراوش می کند .

اورانیوم نیترات یا اورانیل نیترات

 

فرمول شیمیایی :  UO2(NO3)2 + 6H2O

جرم مولکولی : 502.67

شکل فیزیکی : کریستال های زرد ، دارای درخششی سبز مانند و درخششی فوق العاده در هوای خشک .

حلالیت : اورانیوم نیترات به راحتی در آب ، الکل و اتر حل می شود . محلول آبی این ترکیب در حضور کاغذ لیتموس از خود خاصیت اسیدی نشان میدهد .